Reklama
Pełna wersja strony

Regulamin serwisu www.pracaWopolu.pl

 

REGULAMIN

 

§ 1

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, zawiera, w szczególności:

1. Oznaczenie Usługodawcy;

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; 

b) Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

4. Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

1. Przez Usługodawcę rozumie się Pawła Idziak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FRESH PORTAL” ul. Sucharskiego 4/26, 10 – 693 Olsztyn, REGON 281096456, NIP : 745-169-55-45, zwanego dalej: Usługodawcą.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte będą poniższe pojęcia, mają one następujące znaczenie :

a) Serwis – internetowy serwis znajdujący się pod adresem internetowym: www.pracaWopolu.pl

Serwis prezentuje oferty pracy pochodzące bezpośrednio od Klientów Serwisu oraz prezentuje odnośniki do ofert pracy umieszczonych w innych serwisach internetowych. Serwis publikuje nazwę stanowiska zawartą w ofercie oraz nazwę przedsiębiorstwa, które umieściło ogłoszenie o pracy w innych serwisach internetowych. Serwis nie kopiuje treści ogłoszeń, nie odpowiada za ich treść. Po kliknięciu w umieszczony odnośnik w serwisie Użytkownik Serwisu zostaje przekierowany do innego serwisu internetowego, w którym zostało umieszczone ogłoszenie o pracę. Użytkownik z chwilą przekierowania przestaje być Użytkownikiem Serwisu i staje się Użytkownikiem serwisu w którym znajduje się ogłoszenie o pracy.

b) Użytkownik – osoba korzystająca z treści zamieszczonych w Serwisie, tj. prezentowanych ofert pracy, opublikowanych w Serwisie reklam.

c) Usługobiorca lub Klient  - osoba korzystająca z usług odpłatnych, tj. zamieszczania w serwisie ofert pracy, reklam.

 

§ 3

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu  Serwisu.

2. Usługi obejmują:

a) nieodpłatna usługa korzystania z treści Serwisu - możliwość korzystania przez każdego Użytkownika w zakresie własnego użytku osobistego z treści zamieszczonych w Serwisie, tj. prezentowanych ofert pracy, odnośników do ofert pracy z innych serwisów internetowych, opublikowanych w Serwisie reklam. Wykorzystywanie tych treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

b) odpłatna usługa opublikowania w Serwisie oferty pracy– publikowanie w Serwisie ofert pracy według treści przesłanej przez Klienta ;

c) odpłatna usługa opublikowania w Serwisie reklamy – publikowanie w Serwisie reklamy według treści i wizualizacji graficznej otrzymanej od Klienta.

3. Serwis nie zajmuje się pośrednictwem pracy ani doradztwem dla podmiotów poszukujących pracowników. Serwis publikuje oferty pracy Klientów i zbiera linki do opublikowanych w Internecie na innych witrynach oferty pracy z województwa warmińsko – mazurskiego i prezentuje odnośniki do tych ofert. Serwis publikuje również reklamy graficzno – tekstowe (banery reklamowe). 

 

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:         

1. Komputer połączony z siecią Internet lub urządzenie mobilne połączone z siecią Internet,

2. Przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych.

3. Przeglądarka powinna akceptować pliki typu  "cookies".

4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 5

1. Za treść Oferty pracy wyłączną odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca / Klient.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.

2. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty pracy, która:

a) jest sprzeczna z prawem, lub dobrymi obyczajami lub narusza chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;

b) jest ogłoszeniem o charakterze towarzyskim lub erotycznym;

c) jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;

d) wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat;

e) jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych;

f) wzbudza podejrzenie oszustwa;

g) jest ofertą handlową lub reklamą danego przedsiębiorcy.

 

§ 6

1. Oferty pracy będą publikowane w Serwisie według poniższych zasad:

a) Należy kliknąć w opcję „Dodaj ogłoszenie”, która jest zaznaczona w Serwisie i następnie wypełnić formularz oraz dokonać przelewu według wskazanego cennika, lub też wysłać treść ogłoszenia drogą sms.

b) Prawidłowo sformułowane i opłacone ogłoszenia będą opublikowane w serwisie w terminie do 24 godzin od wysłania wiadomości SMS, lub wysłania ogłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty na adres e-mail biuro@pracaW.pl.

c) Ogłoszenia/ oferty pracy w Serwisie będą publikowane na okres  7 lub 14 dni według opcji wybranej i opłaconej przez Klienta.

2, W celu publikacji w Serwisie reklamy (banneru reklamowego- w wersji A, B, lub C określonego w cenniku)  należy kliknąć w opcję „Zamieść reklamę” i następnie wypełnić formularz kontaktowy lub wysyłając e – mail na następujący adres: biuro@pracaW.pl . Klient dostarcza treść graficzną reklamy. Reklamy są publikowane na 7, 14 dni lub miesiąc lub 3 miesiące według zamieszczonego w Serwisie cennika, w terminie do 24 godzin od otrzymania grafiki reklamy i potwierdzenia przelewu.

 

§ 7

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w Serwisie danej oferty pracy , jeżeli narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Serwis treści oferty do publikacji Serwis informuje o tym Klienta drogą elektroniczną w terminie do 12 godzin od otrzymania ogłoszenia / oferty pracy od Klienta.

 

§ 8

1, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
 

§ 9

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@pracaW.pl

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa firmy , adres, adres poczty elektronicznej),

b) dokładny przedmiot reklamacji,        

c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

4. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, Usługodawca, w terminie 2 dni od jej otrzymania, może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

5. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji . Jeśli Usługodawca wezwał Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Serwis usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 10

1. Usługobiorca, korzystający z Usług Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i wystawienia faktury.

2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.

3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

 

§ 11

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Kontakt: e-mail biuro@pracaW.pl  telefon +48 608 11 00 13